บริษัท nissan ให้ศิลปิน grace du Prez และผองเพื่อน มาวาดรถด้วยปากกาเส้น 3D Stroke