กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 “ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์” คว้ารางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม กรอ. พร้อมจัดงานยิ่งใหญ่มอบ 68 รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย

   (9 กันยายน 2562) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เตรียมจัดงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019) ปีที่ 27รางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้ประกอบการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยิ่งใหญ่ เผยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในปีนี้จำนวน 68 รางวัล พร้อมรางวัลชมเชย 12 รางวัลจากผู้สมัครทั้งสิ้น 222 ราย

   นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ารางวัลอุตสาหกรรม(The Prime Minister’s Industry Award)เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความวิริยอุตสาหะในการพัฒนาการประกอบการ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด ขณะเดียวกันการมอบรางวัลอุตสาหกรรมเป็นการตอกย้ำนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มาจากนโยบายหลักของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยเพื่อก้าวสู่การเป็น“ประเทศไทย 4.0” 

   “รัฐบาลได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโน้มการค้าโลก เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้”

   นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบแนวทางการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  พร้อมส่งเสริมภาคธุรกิจและSMEs ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและIoT (Internet of Thing) เพื่อเพิ่มการผลิต/ลดต้นทุน

   ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง  พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตและการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม4.0 ซึ่งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตก้าวไกล อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

โดยมีแผนการดำเนินงานสำคัญ 5 ด้าน คือ

   1) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมไปถึงการสร้างเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเกษตร (Agricultural Driven Economy) 

   2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 มุ่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

   3) การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 (Factory 4.0 & Sustainable Development)การยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ Factory 4.0 การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยการใช้วัตถุดิบหมุนเวียน (Circular Economy) 

   4)  การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ (Investment Promotion) การพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนานิคมฯ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการผลิต

   5) การปรับแนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติงานในการให้บริการของทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ให้สอดรับกับรูปแบบการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ (MOI Transformation)        

   นายธีระยุทธกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานมอบรางวัลอุตสาหกรรม นับเป็นโครงการสำคัญที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้นับเป็นปีที่ 27แล้วเนื่องด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเกิดความมุ่งมั่น พยายามในการพัฒนาธุรกิจและผลประกอบการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นการส่งผลดีทั้งต่อผู้ประกอบการเองและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวมอีกด้วย

   สำหรับผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะทำงานพิจารณาคัดเลือก ได้พิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 มีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลในปีนี้รวม 68 ราย จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 222 ราย ดังนี้

        1. รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister’s  Best Industry Award) จำนวน 1 รางวัล  คือ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

        2. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s  Industry Award) จำนวน 46 รางวัล แบ่งเป็น 8 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทการเพิ่มผลผลิต จำนวน 4 รางวัลประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รางวัลประเภทการบริหารความปลอดภัย จำนวน 3 รางวัลประเภทการบริหารงานคุณภาพ จำนวน 9 รางวัลประเภทการจัดการพลังงาน จำนวน 3 รางวัล ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 2 รางวัลประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จำนวน 14 รางวัลและประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 10 รางวัล

        3. รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister’s  Small and Medium Industry Award) จำนวน 21 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ประเภทการบริหารจัดการ จำนวน 3 รางวัลประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 9 รางวัล ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม จำนวน 4 รางวัลและประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล จำนวน 5 รางวัล          

   นอกจากนี้ ยังได้พิจารณามอบรางวัลชมเชย ให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 12 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

   “การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดังกล่าวนอกจากเพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของภาคอุตสาหกรรมแล้ว ผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกรายยังมีโอกาสได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงองค์กรจากผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้าไปพิจารณาคัดเลือก ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญอีกประการของกระทรวงฯในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานในการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตอีกด้วย พร้อมกันนี้ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ยังได้มีมติให้เพิ่มรางวัลประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในส่วนของรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นอีก 1 ประเภท”นายธีระยุทธกล่าวทิ้งท้าย

   สำหรับการจัดงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019) จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้สมกับการเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม  โดยปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)  เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดงานดังกล่าวมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT ในวันและเวลาดังกล่าว

###