TED Fund จัดงาน “TED Fund Grant Day 2019” มอบทุนผู้ประกอบการนวัตกรรม116 โครงการ มูลค่ากว่า 182 ล้านบาท

   กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)จัดงาน“TED Fund Grant Day 2019” แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำนวนทั้งสิ้น 116 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 182 ล้านบาทโดยมีผู้สนใจด้านธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา

   รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) แถลงถึงผลการดำเนินงานว่า “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง นำมาสู่การจัดงาน TED Fund Grant Day 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2โดยงาน นี้จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ Startup นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ และได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุน TED Fund ได้โชว์ผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งอยู่ในกระบวนการพัฒนาเพื่อการเติบโตในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสต้อนรับนักลงทุนทุกภาคส่วน เข้ามาศึกษาความก้าวหน้าโครงการของผู้ประกอบการที่ TED Fund ให้การสนับสนุน

   โดยในปีนี้มีผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 116 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,795,743 ล้านบาท แบ่งเป็นจากโครงการPublic Batch 2 และ 3 (ผู้ประกอบการซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป), โครงการ Research Gap Fund - TED Fund (ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.), โครงการกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท - เอก (ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน จำนวน 9 แห่ง)และโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำร่อง หรือ Flagships (ดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการหรืออุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 แห่งทั่วประเทศ)”

   ไฮไลท์ของ งาน TED Fund Grant Day 2019” คือ การถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน จากการสนับสนุนของ TED Fund และการจัดพื้นที่โชว์ผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน ภายในงานนอกจากมีพิธีมอบทุนแล้ว จึงประกอบด้วยบูธจัดแสดงผลงานโครงการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลากหลายสาขา จำนวน 25 บูธ และเสวนาในหัวข้อ “เจาะลึกธุรกิจ พิชิตความสำเร็จด้วยTED Fund” โดยมีผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุนในปี2561 มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

   ความน่าสนใจของโครงการที่ได้รับทุนในปีนี้ มีความหลากหลายในประเภทธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและวิถีชีวิตคนในปัจจุบัน โดยแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม s-Curveหลักๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิตอล, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ทั้งนี้ โครงการจากผู้ประกอบการประเภทประชาชนทั่วไปที่น่าสนใจ สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจซึ่งได้รับทุนในงาน TED Fund Grant Day 2019 มีจำนวนกว่า 60 โครงการโดยมีโครงการเด่นๆ อาทิ

  • Trans Tec(ทรานส์เทค)แพลตฟอร์มจัดหารถขนส่งสินค้าเหมาลำแบบออนไลน์ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการส่งสินค้าในปริมาณมากค้นหารถรับจ้างขนส่งสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการสะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตามและรายงานผล Tracking สถานะการส่งสินค้า แบบ Real Time

 

  • Go Go Board Learning Kit(โกโกบอร์ด เลิร์นนิ่งคิต)เทคโนโลยีสมองกลเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนโดยออกแบบอุปกรณ์ให้เข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบบริหารกิจกรรมและติดตามผลผู้เรียน ตลอดจนการผลิตเนื้อหาด้าน STEM ศึกษาที่ตอบความต้องการของหลักสูตร ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

  • บีลีฟบ๊อกซ์(Beleafbox)ผลิตภัณฑ์ปลูกผักขนาดเล็กภายในบ้านโดยจำลองระบบโรงเรือนปลูกผักแบบอัตโนมัติขนาดใหญ่ พร้อมพัฒนา Application สำหรับดูข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามการเจริญเติบโตได้ตลอดเวลา

 

  • นวัตกรรมฝึกขับเรือขนส่งสินค้าโดยใช้ Manned Model Ship ร่วมกับ Simulator เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้บริการทักษะการขับเรือขนส่งสินค้าให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมการเดินเรือทั้งในและต่างประเทศมุ่งเน้นฝึกฝนทักษะขั้นสูงของการนำเรือจนได้รับประกาศนียบัตรประกอบอาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาต่อยอดให้ไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมนำเรือที่สำคัญแห่งภูมิภาคเอเชียในอนาคต

 

  • เครื่องย่อยเศษอาหารอัตโนมัติด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยคุณภาพหรือ O-Waste(Organic Waste Auto Decomposing Machine)นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ซึ่งสามารถบด ตัดกระดูกและเปลือกผลไม้ รวมทั้งพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยเศษอาหารแบบไทย จนได้ผลผลิตออกมาเป็นปุ๋ยคุณภาพที่มีค่า N/P/K ครบถ้วน

 

   สำหรับการดำเนินงานของTED Fundขณะนี้อยู่ระหว่างในช่วงการพิจารณาเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Batch 4 และการเตรียมดำเนินกิจกรรมDemo Day ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สู่กระบวนการสร้างศักยภาพและโอกาสของผู้ประกอบการ ตลอดจนเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากลอีกทั้งจะร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ MAI จัดตั้ง “โครงการเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI (TED Fund Loan for IPO)” เพื่อช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ได้เตรียมความพร้อมทางธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAIในอนาคต

   นอกจากนี้TED Fund ยังได้วางแผนการดำเนินงานสนับสนุนทุนธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในปี 2562 โดยจะเริ่มเปิดรับข้อเสนอโครงการใหม่ภายในเดือนตุลาคมนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-333-3700 ต่อ 4072-4074 หรืออีเมลtedinfo@mhesi.go.th หรือดูรายละเอียดในเว็บไซต์www.tedfund.mhesi.go.th และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/tedfund.most.th

###