โครงการ วิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย “ชาวแม่กลองปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ ”

กิจกรรมทางวัฒนธรรมในงาน “ชาวแม่กลองปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ ” โดย นางสุชาดา  ทุ่งหว้า  วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัด  โครงการวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ “ชาวแม่กลองปรองใจสานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดอิน – จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิปัญญา และรายได้ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

นางสุชาดา  ทุ่งหว้า  วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

 

กิจกรรมภายในงานมีดังนี้

   1. จัดแสดงนิทรรศการ “เล่าเรื่องเมืองสมุทรสงคราม”

   2. จัดแสดงนิทรรศการ “ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม” สาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

   3. จัดแสดงนิทรรศการ“การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย” เช่น รีรีข้าวสาร ขี่ม้าก้านกล้วย มอญซ่อนผ้า ขี่ม้าส่งเมือง เดินกะลา สาธิตการทำว่าว

   4. กิจกรรมการประกวด ๓ รายการ ได้แก่

      1) การประกวดวาดภาพระบายสี  ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

            รางวัลชนะเลิศ  ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล รุ่นประถมศึกษา

            รางวัลชนะเลิศ  ๑,๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล รุ่นมัธยมศึกษา

      2) การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

            รางวัลชนะเลิศ  ๔,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลรุ่นเด็กและเยาวชน           

            รางวัลชนะเลิศ  ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล  รุ่นประชาชนทั่วไป

      3) การประกวดทำอาหารพื้นบ้าน ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

            รางวัลชนะเลิศ  ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล          

ผู้ใดสนใจสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

   5.จำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง อัญมณี เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย จากในจังหวัดสมุทรสงครามและภาคต่างๆ จำนวน ๕๐ ร้าน

   6.จำหน่ายผลิตภัณฑ์และการสาธิตจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน๒๐ ชุมชน

   7. จัดการแสดงทางวัฒนธรรมจากสถานศึกษา ศิลปินพื้นบ้าน และการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง

   8. การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

 

วันที่ 10 พ.ค. 6๒

   1.ชมการแสดงในพิธีเปิด แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์เมืองแม่กลอง

   2. พิธีมอบรางวัลคนดีศรีสมุทรสงคราม

   3.คอนเสิร์ต หญิง ธิติกานต์

 

วันที่ 11 พ.ค. 61

   1.การแสดงระบำกระบอกตาลบันเทิง

   2. รื่นเริงกะลา

   3. จินตลีลาเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๒

   4. การแสดงโขน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

   5. คอนเสิร์ต อาร์ต อัศนัย

 

วันที่ 12 พ.ค. 61

   1. ละครชาตรี

   2. รำโทน

   3. กลองยาว

   4. ระบำศรีชัยสิงห์ , ระบำกรับ

   5. ลิเก ศรราม น้ำเพชร

 

   9. พิธีเปิดงานวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งปีนี้จัดงานภายใต้รูปแบบ “งานวัดย้อนยุค”

 

การบูรณาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมของภาคเอกชน โดย นาวาเอกทวี เชื้อชูชาติประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

นาวาเอกทวี เชื้อชูชาติประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

 

   สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มีหน้าที่เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนด นโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งดังกล่าว ต้องการได้รับการยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม

   ดังนั้น การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล ได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการ การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม ในการจัดโครงการวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเจพระพุทธเลิศล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2“ชาวแม่กลองปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ” ดังนี้

   1. การสาธิตของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ผู้ถ่ายทอด แสดงหรือกระทำพร้อมกับการบอก หรืออธิบายเพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม  ซึ่งจะทำให้เข้าใจวิธีการ ขั้นตอน และสามารถปฏิบัติได้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม อันเป็นทุนทางสังคมที่มีค่าในอันที่จะส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง ภูมิปัญญาต่างๆ มากมายมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในรูปแบบของ ที่มีการถ่ายทอดจากบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีผู้มีความรู้แต่ละด้านทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ  ทั้งในด้านภูมิความรู้ และประสบการณ์การดำเนินชีวิต มีความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถชี้แนะรุ่นเด็กๆ  คนในสังคม ในชุมชน ให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมได้

   2. การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงพื้นบ้าน เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสม สร้างสรรค์ และสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้และรักในคุณค่าในศิลปะไทยในแขนงนี้ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมที่จะช่วยสืบทอด จรรโลง และธำรงไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป

   3. การคัดเลือกคนดีศรีสมุทรสงคราม จำนวน ๕ สาขา ได้แก่

      3.1 สาขาส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

      3.2 สาขาส่งเสริมและเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีในสังคม “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม”

      3.3 สาขาส่งเสริมและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

      3.4  สาขาอุทิศตนเพื่อสังคม “จิตอาสา”

      3.5  สาขาผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

 ซึ่งจะจัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ในพิธีเปิดงาน วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

ความพร้อมของจังหวัดสมุทรสงครามในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดย นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

   จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างติดทะเลอ่าวไทยเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุด และมีประชากรน้อยเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดระนอง เป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติและที่โดดเด่นคือ วิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิม สมุทรสงครามมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากมายหลายแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากไปสัมผัส อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก และมีการคมนาคมสะดวก จึงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคและมีนักท่องเที่ยวนิยมไปมากในปัจจุบัน

   จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีความพร้อมที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในงานโครงการ วิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2“ชาวแม่กลองปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖2  ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดอิน – จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามได้ชี้แจงรายละเอียดในลำดับต่อไป

###