ฟอร์ดรับรางวัลAMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Gold Awardต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

   ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2018จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition in 2018Gold Award)โดยฟอร์ดได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายอานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ฟอร์ด อาเซียน เป็นผู้รับมอบรางวัลจากอุปทูต ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (ขวา)อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และมี มร. เจฟฟรีย์ ไนการ์ด (ซ้าย) ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี 

   โครงการเพื่อสังคมที่ฟอร์ด ประเทศไทย ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการ "Driving Skills for Life – ฉลาดขับประหยัดปลอดภัย” ที่ให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง มาเป็นเวลา11ปีในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการกว่า12,000รายรวมถึงกิจกรรมที่ฟอร์ดมุ่งส่งเสริมพลังแห่งจิตอาสาของพนักงานในการร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน รวมถึงการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคมซึ่งเป็นปณิธานร่วมกันของฟอร์ดทั่วโลก

# # #