กรมการค้าภายในจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า หมู่บ้านทำมาค้าขาย มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชน พร้อมยกระดับการประกอบธุรกิจของชุมชน

   กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "หมู่บ้านทำมาค้าขาย”ในโครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ(ภาคกลาง)”เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาตนเองและยกระดับในการประกอบธุรกิจของชุมชน ทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ห้างค้าส่งค้าปลีก ร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ รวมทั้งช่องทางการค้าออนไลน์ (E-commerce) มางานเดียวเหมือนได้ไปทุกที่รวมทุกโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายไว้ที่เดียวทั้งการสาธิตและจำหน่ายสินค้าต่างๆในระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561ณชั้น 1 แฟชั่นฮอลล์สยามพารากอน

###