สมศ. ก้าวสู่ปีที่ 19 จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ประสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยในยุค 4.0

   กรุงเทพ (9พฤศจิกายน 2561) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ (สมศ.) จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ “สมศ.ก้าวสู่ปีที่ ๑๙ และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค ๔.๐” (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality Assessment 4.0)เพื่อประสานพลังความร่วมมือของบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยยุค 4.0

   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.ยึดแนวคิดตามนโยบายของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นในการนำ “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้นั้น จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 และผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

         1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา

         2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้

ภายในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2561มีหัวข้อการบรรยายในประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ ดังนี้

  • ปาฐกถาพิเศษ “สมศ. กับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่”

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

  • แนะนำ “สมศ.ยุคใหม่”

โดย ผู้อำนวยการ สมศ. (รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ)

  • External Quality Assurance in a Disruptive World

by FAA's Chief Technical Officer on Quality Assurance  (Dr. Eddy Chong)

  • “ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างไร ตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาไทย”

โดย ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (รองศาสตราจารย์นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์)

  • เสวนา “ประสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย ”โดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายแขนง ได้แก่

1)  รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์

2)  ดร.ประวีณา อัสโย

3)  ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

4)  นายภูมินทร์ หะรินสุต

5) รศ.ดร. ณมน จีรังสุวรรณ

ผู้อำนวยการ สมศ. รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ

ประเด็นอภิปราย

   1)แผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0

   2) ความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาโลก ที่ไทยต้องตามให้ทัน  พร้อมตัวอย่างการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อยกระดับการศึกษา ในประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านพัฒนาการศึกษา

   3)ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาของเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ.2563และความต้องการแรงงานมีฝีมือ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในปี พ.ศ.2563

   4)การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กับการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รอบที่ 2

   5)แผนพัฒนาการศึกษา เพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขันในระดับอาเซียน และนานาชาติ ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0

   6) รูปแบบและกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ตอบโจทย์การแก้ปัญหาการศึกษาไทยในด้านใด

   7)มาตรรวัดหรือตัวชี้วัดที่ช่วยสะท้อนความสามารถและทักษะการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา

   8)ความร่วมมือระหว่าง สมศ. และนานาชาติ ในการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และสมศ.ยุคใหม่ การลดภาระสถานศึกษาด้วยเทคโนโยลีสารสนเทศ AQA

   ซึ่งภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจต่างๆ อาทิเช่น เครือข่ายต่างประเทศ, เครือข่ายประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย, นิทรรศการยุทธศาสตร์ 40 ปี, สมศ. ยุคใหม่, กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพในระดับต่างๆ เป็นต้น

   สำหรับนโยบายและหลักการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสมศ. เน้นความร่วมมือในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ สถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และด้านการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งด้าน องค์ประกอบ และประเด็นการพิจารณา และผู้ประเมิน ให้มีคุณภาพสอดคล้องและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ยึดหลักนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่เก้า บูรณาการหลักยุทธวิธีที่เหมาะสมกับการศึกษาไทย การศึกษาในยุคดิจิตอล (Digital Education) และการศึกษายุค 4.0 (Education 4.0) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือสมศ.ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือและร่วมใจพัฒนาการศึกษาไทยให้ได้คุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาระดับชาติและระดับสากลอย่างมีสุขและยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   1) ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา

   2) ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

   สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-216-3955 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.onesqa.or.th เฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/onesqa/ หรือLine Official ที่ @onesqa

###