“Digital Tourism Platforms โดยภาครัฐ : พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยจากฐานราก” วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม บางกอก แมรีออท โฮเต็ล สุขุมวิท (BTS ทองหล่อ)

   วันที่ 19 ตุลาคม 2561  นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้พัฒนา Digital Tourism Platforms ด้วยแนวคิดดิจิทัลภาครัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น  โดย มุ่งเน้นการนำเครื่องมือดิจิทัลของภาครัฐเข้าไปเติมเต็มเศรษฐกิจฐานรากในระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจและชาวบ้านในชุมชน/ท้องถิ่นทั่วประเทศ  สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลนี้ในการเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยที่มีภาครัฐยืนอยู่เคียงข้างในระบบออนไลน์ สร้างโอกาสใหม่ในการทำมาหากิน และสามารถเข้าถึงมาตรการในการให้การช่วยเหลือจากภาครัฐ  ผ่านระบบ Digital Tourism Platforms ได้  โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด   ในส่วนของนักท่องเที่ยวและประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้  โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้  

   (1) เว็บไซต์ “www.thailandtourismdirectory.go.th”  และ Mobile Application – “Thailand Tourism Directory”  เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นทางการของประเทศที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ รวมถึงมีกลไกความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  โดยเฉพาะเจ้าของข้อมูลตัวจริงเสียงจริงในพื้นที่ชุมชน/ท้องถิ่น ทั่วทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลที่ผ่านการ Verify แล้ว จำนวนกว่า 86,512 รายการ  ซึ่งประกอบไปด้วย  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว ข้อมูลเส้นทาง ข้อมูลที่พัก ข้อมูลสปา ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลร้านค้าของฝาก  เป็นต้น   โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวนผู้เข้าชมข้อมูลมากกว่า 1,449,681 Pageviews/ Unique Session

   (2) เว็บไซต์ “Thai Local Travel Guide” ภายใต้ www.thailandtourismdirectory.go.th เป็นสารบัญกลางในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ตามนโยบายการกระจายรายได้จากเมืองหลักไปพื้นที่เมืองรอง  และการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรการการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง ปี 2561

   (3) เว็บไซต์ “DT. Blog” ภายใต้ www.thailandtourismdirectory.go.th เข้าถึงข้อมูลดิจิทัลของผู้เข้าประกวดในกิจกรรมการแข่งขันบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) ปี 2561 ในหัวข้อ “บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย” จำนวน 1,226 เรื่องราว จากจำนวนผู้สมัครแข่งขันทั้งสิ้น 2,206 คน

   (4) เว็บไซต์ “DT. Clinic” ภายใต้ www.thailandtourismdirectory.go.th เข้าถึงข้อมูลดิจิทัลผลงานที่โดดเด่นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านช่องทาง Line@ @Tourism1 – แจ้งมาซ่อมได้, @Tourism2 – ร่วมด้วยช่วยให้ดัง, @Tourism3 – พัฒนาคน บริการของไทย

   ​ในส่วนของข้อมูลดิจิทัลเพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ ผ่านทาง www.thailandtic.com ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ  อาทิ  ข้อมูลสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวประจำเดือน, ข้อมูลแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว, ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์และเขตพื้นที่พิเศษ, ข้อมูลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว, ข้อมูลการลงทุนด้านการท่องเที่ยว, ข้อมูลสถิติการเดินทางเข้า-ออกประเทศ, ข้อมูลบุคลากรด้านการท่องเที่ยว, ข้อมูลธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว  เป็นต้น   โดยนำเสนอในรูปแบบของ Visualization แบบหลายมุมมอง  ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลได้ผ่านทาง Website และ Smart Phone ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

   นอกจากนี้   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  เข้ามาตรวจสอบข้อมูลของท่านเองใน Thailand Tourism Directory  ทั้งทาง Website และ Mobile Application ต่อไปการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  กระทรวง ฯ จะอ้างอิงข้อมูลของท่านจาก Directory นี้   ท่านสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ทุกเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ในกรณีที่พบว่าข้อมูลดิจิทัลของท่านไม่ถูกต้อง  ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกกับทาง Directory  ผ่านหน้าจอของระบบ  ท่านจะสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลกับทางกระทรวง ฯ ได้   ในกรณีที่ไม่พบข้อมูลของท่าน  ขอให้ท่านติดต่อศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ของกระทรวง ฯ    หมายเลขติดต่อ  095 252 4861, 095 239 9934, Line id : motsdt, Facebook : tdtc – Thailand Digital Tourism Center  สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ต้องการแสดงความเห็นในด้านต่าง ๆ กับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สามารถเสนอแนะผ่านช่องทาง Line @Tourism1 – แจ้งมาซ่อมได้, @Tourism2 – ร่วมด้วยช่วยให้ดัง, @Tourism3 – พัฒนาคน บริการของไทย

 

----------------------------------------------------------
“WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH : มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย”
----------------------------------------------------------